Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden als PDF.

 

Artikel 1 – Definities

1.1 ProeVkantoor, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63831155.

1.2 Abonnee: de natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten en/of product(en) van ProeVkantoor wordt gesloten.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen abonnee en ProeVkantoor.

1.4 Abonnement: de overeenkomst tussen ProeVkantoor en abonnee tot wekelijkse levering van een door de abonnee gekozen pakket van groente en/of fruit die een abonnee kan afhalen bij een afhaaladres.

1.5 Afhaaladres: de locatie waarop de abonnee het pakket kan ophalen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en/of diensten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende(rechts)handelingen van ProeVkantoor en abonnee.

2.2 Toepasselijkheid van eventuele door de abonnee gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Mochten één of meer van deze voorwaarden in strijd komen met enigerlei wettelijke bepaling dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

2.4 Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze voorwaarden zich daar tegen verzet, is het bepaalde in deze voorwaarden mede van toepassing op overeenkomsten waarbij ProeVkantoor optreedt als serviceverlener betreffende de diensten ten behoeve van abonnee.

2.5 De overeenkomst inclusief de voorwaarden is (of wordt althans geacht) een volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en of gedragingen van partijen.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en overeenkomst

3.1 Alle door ProeVkantoor uitgebrachte offertes en aanbiedingen op zijn website zijn vrijblijvend. ProeVkantoor heeft het recht uitgebrachte offertes en aanbiedingen op zijn website te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van aanbieding aan de verzoeker van de offerte. Indien dit per e-mail gebeurd is is de verzenddatum van ProeVkantoor leidend. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de abonnee verstrekte gegevens en ProeVkantoor mag uitgaan van de juistheid van deze gegevens.

3.2 Voor zover de abonnee zich laat vertegenwoordigen, zoals bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een overeenkomst met ProeVkantoor aangaat, is deze persoon solidair aansprakelijk aan ProeVkantoor in geval een (volledige) identificatie van de natuurlijk persoon of rechtspersoon ontbreekt, in geval van machtsmisbruik of in gevallen waarbij er geen geldige machtiging of volmacht aanwezig is.

3.3 ProeVkantoor behoudt zich het recht voor een ieder te weigeren als abonnee, zonder daarvoor opgaaf van reden te zijn verschuldigd.

 

Artikel 4 – Tarieven en betaling

4.1 Alle tarieven die ProeVkantoor vermeld in offertes, op de website of op een andere wijze zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld.

4.2 ProeVkantoor is gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan abonnee of een kennisgeving op zijn website om op een termijn van tenminste vier weken de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Abonnee heeft het recht zijn abonnement daardoor met inachtneming van artikel 5.8 op te zeggen.

4.3 Tariefswijziging kan plaats vinden bij bijvoorbeeld wijziging van de inhoud van het pakket, bij wijzigingen van de inkoopsprijzen van ProeVkantoor of bij wijzigingen in voor ProeVkantoor van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

4.4 Ingeval van een redelijkerwijs onvoorzienbare verhoging van één of meer kostprijsfactoren, is ProeVkantoor gerechtigd om de pakketprijzen dienovereenkomstig te verhogen.

4.5 Betaling van het abonnement geschiedt steeds voorafgaande per automatische incasso voor een periode van vier weken.

4.6 Indien de abonnee de betalingstermijn heeft overschreden (bijvoorbeeld door storneren van de automatische incasso), wordt door ProeVkantoor kosteloos een herinnering tot betaling verstuurd. Wanneer de abonnee dan binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichting(en) heeft voldaan, is de abonnee eveneens vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd, evenals de buitengerechtelijke incassokosten over het openstaande factuurbedrag. Abonnee is na het verstrijken van de veertiendagentermijn van de herinnering van rechtswege in verzuim en abonnee dient, los van de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten, de overige schade die ProeVkantoor daardoor heeft geleden te vergoeden.

 

Artikel 5 – Het abonnement en opzegging daarvan

5.1 Een door abonnee gekozen abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. ProeVkantoor zal per e-mail abonnee het door zijn gekozen abonnement bevestigen met daarin de begindatum van zijn abonnement.

5.2 Binnen één week na afsluiten van een abonnement door abonnee heeft abonnee het recht kosteloos het abonnement te annuleren, zonder opgaaf van reden. Eventuele betalingen gedaan door abonnee worden binnen 30 dagen door ProeVkantoor terugbetaald. Reeds afgenomen producten/diensten door abonnee worden niet terugbetaald.

5.3 De abonnee haalt elke donderdag of vrijdag zijn pakket op van het afhaaladres, waarvoor hij bij het afsluiten van het abonnement heeft gekozen. Bij niet afhalen op één van deze dagen vervalt het recht op het pakket, zonder restitutie van geld. De afhaaltijden van het afhaaladres staan op de website gegeven en kunnen tussentijds, met vermelding op de website, worden veranderd. Indien de abonnee het niet eens is met een wijziging van afhaaltijden, staat het hem vrij een ander afhaaladres uit te kiezen of op te zeggen ingevolge artikel 5.8. Eventuele schade hierdoor geleden door de abonnee zal ProeVkantoor niet hoeven te vergoeden. Voorts behoudt ProeVkantoor het recht voor de afhaaldag te wijzigen zonder dat hij hierdoor schadevergoedingsplichtig is voor welke schade dan ook.

5.4 Indien abonnee van oordeel is dat een product (of producten) uit het pakket niet voldoet aan de verwachting die hij daarbij mocht hebben, dient hij dit binnen 24 uur bij ProeVkantoor per e-mail te melden. Indien ProeVkantoor vindt dat er inderdaad gebrekkig is geleverd, stort hij het geld ter waarde van het product (of producten) binnen 30 dagen terug op de rekening van abonnee of stelt een compensatie in product (of producten) voor. ProeVkantoor hoeft daarbij geen overige schade te vergoeden die abonnee heeft geleden.

5.5 De ophaaltijden van de pakketten zijn indicatief. Indien een abonnee zijn pakket niet kan ophalen op de aangegeven termijnen, is ProeVkantoor niet verplicht een schadevergoeding te geven, voor welke schade dan ook. Ook heeft de abonnee niet het recht zonder de opzegtermijn als bedoeld in artikel 5.8 op te zeggen, tenzij de situatie dusdanig is dat redelijkerwijze abonnee zonder opzegtermijn kan opzeggen.

5.6 Indien, om welke reden dan ook, een afhaaladres stopt te bestaan, zal ProeVkantoor abonnee daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Abonnee dient dan een ander afhaaladres naar keuze aan te geven. Indien abonnee door het sluiten van een afhaalpunt zijn abonnement wil beëindigen, kan dit ingevolge artikel 5.8. Eventuele schade hierdoor geleden door de abonnee zal ProeVkantoor niet hoeven te vergoeden.

5.7 Eventuele problemen bij afhalen van het pakket door de abonnee, zoals ontbreken pakket of geen toegang tot het afhaaladres, zal abonnee direct aan ProeVkantoor meedelen, zodat ProeVkantoor tijdig maatregelen kan treffen.

5.8 De abonnee kan ten alle tijden het abonnement opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal 4 weken en loopt af na de laatst geïncasseerde leverweek. Opzeggen dient te gebeuren per brief of e-mail aan ProeVkantoor.

5.9 ProeVkantoor kan ten alle tijden het abonnement opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken die aanvangt op de eerst volgende donderdag. ProeVkantoor zal per e-mail of brief de abonnee hiervan op de hoogte stellen. ProeVkantoor hoeft eventuele schade die de abonnee hierdoor leidt niet te vergoeden.

5.10 Bij beëindiging van het abonnement worden vooruitbetaalde bedragen voor niet geleverde pakketten binnen 30 dagen door ProeVkantoor aan de abonnee terugbetaald.

5.11 Het abonnement wordt in ieder geval geacht te zijn stopgezet door de abonnee:

  1. indien ProeVkantoor zijn plichten uit de overeenkomst niet na kan komen doordat abonnee niet of nauwelijks meewerkt;
  2. indien de abonnee de producten/diensten niet wil aanvaarden;
  3. bij een betalingsachterstand van acht weken of meer.

 

Artikel 6 – Intellectueel eigendom

6.1 ProeVkantoor behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

6.2 Het eigendom van de door ProeVkantoor verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van ProeVkantoor, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan ProeVkantoor hiervoor een vergoeding berekenen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is ProeVkantoor gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

6.3 Abonnee vrijwaart ProeVkantoor voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6.4 ProeVkantoor kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegeneerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-) resultaten van de dienstverlening van ProeVkantoor onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat abonnee alle aan ProeVkantoor verschuldigde bedragen/verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ProeVkantoor slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag van vier weken abonnementsgeld. Iedere aansprakelijkheid van ProeVkantoor voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

7.2 Voor zover aansprakelijkheid van ProeVkantoor is uitgesloten dan wel beperkt in andere artikelen in deze algemene voorwaarden kunnen ProeVkantoor en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, personeel van ProeVkantoor daaronder begrepen, voor andere gevallen voor niet meer dan € 250,- per gebeurtenis (in de ruimste zin des woords) aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met de door ProeVkantoor geleverde of ter beschikking gestelde diensten en/of producten.

7.3 ProeVkantoor is niet aansprakelijk voor schade die is toegebracht door producten/diensten afkomstig van ProeVkantoor die is ontstaan bij derden.

7.4 Voor zover ProeVkantoor bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan ProeVkantoor op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met ProeVkantoor of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met ProeVkantoor. ProeVkantoor heeft zoal weinig invloed bij de afhaaladressen.

7.5 Behoudens het bepaalde in artikel 6:89 BW, is het recht op schadevergoeding van abonnee in ieder geval komen te vervallen na één jaar na ontdekking van het gebrek of na één jaar dat abonnee het gebrek redelijkerwijze had moeten ontdekken.

 

Artikel 8 – Overmacht

8.1 ProeVkantoor is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot, storingen in bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik worden gemaakt.

8.2 Indien de overmacht toestand zestig dagen heeft geduurd hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft abonnee geen recht op schadevergoeding, ook niet als ProeVkantoor enig voordeel mocht hebben.

8.3 ProeVkantoor is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die het gevolg is van overmacht.

 

Artikel 9 – Opschortings-, ontbindings- en retentierecht, reclamerecht

9.1 De abonnee wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn in gevallen dat de abonnee:

  1. niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voortvloeit uit deze voorwaarden en/of uit de overeenkomst en of de wet;
  2. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat , een verzoek tot surseance van betaling indient, het bedrijf van de abonnee stil wordt gelegd of geliquideerd of beslag op het geheel dan wel een gedeelte van de goederen/eigendommen van de abonnee wordt gelegd;
  3. komt te overlijden of onder curatele/bewindvoering wordt gesteld;
  4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.

9.2 Indien één of meerdere van de in lid 1 van dit artikel benoemde situaties zich voordoet heeft ProeVkantoor het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, te zijner keuze, zonder dat ProeVkantoor tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden en onverminderd de overige rechtsmiddelen die ProeVkantoor ten dienste staan, waaronder liet uitoefenen van het retentierecht en reclamerecht, en onverminderd de verplichting van de abonnee hetgeen opeisbaar is geworden terstond en in zijn geheel te voldoen, alles onverminderd het recht van ProeVkantoor op vergoeding van kosten, schaden en renten.

9.3 Indien ProeVkantoor in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings-, retentie- en/of reclamerecht te kunnen uitoefenen, is ProeVkantoor niet gehouden tot enige (schade)vergoeding aan abonnee, en in ieder geval niet tot betaling van wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

 

Artikel 10 – Overig

10.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte zal worden gegeven.

10.2 Bij elke overeenkomst tussen ProeVkantoor en abonnee is het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

10.3 Alle geschillen voortvloeiende tussen abonnee en ProeVkantoor zullen, indien hier minnelijk niet uit kan worden gekomen, worden voorgelegd aan rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.